Điều khoản đối với người dùng


Đạo luật về quyền riêng tư

Gotogate áp dụng Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bằng cách đăng ký các chi tiết của bạn trên trang web, bạn đồng ý rằng Gotogate có thể xử lý dữ liệu cho các mục đích đã cho biết.
Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin này gồm có ví dụ như tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin hóa đơn và thông tin tài khoản của bạn, và các thông tin khác mà bạn cung cấp về bản thân bạn và gia đình bạn liên quan đến việc tạo hồ sơ cho "Tài Khoản Của Tôi".

Thông tin bạn cung cấp cho Gotogate trên trang này được sử dụng để quản lý và duy trì mức dịch vụ cao cho khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu được sử dụng để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ đã yêu cầu, thông báo cho bạn về tin tức và các sự kiện, gửi thông tin chương trình khuyến mãi hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Thông tin này cũng được sử dụng vì mục đích thống kê và cải tiến nội dung trang web và để cập nhật cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Gotogate là một thành viên của một tập đoàn trong đó eTRAVELi là công ty mẹ. Gotogate có quyền tự do xử lý và quản lý thông tin trong tập đoàn. Gotogate có quyền tự do gửi dữ liệu cho các bên thứ ba trong giao dịch bán hoặc mua các công ty hoặc tài sản, hoặc nếu eTRAVELi, một công ty khác trong tập đoàn, hoặc tài sản trong Tập Đoàn được mua lại bởi một bên thứ ba và dữ liệu cá nhân sẽ là một trong các tài sản được chuyển nhượng. Các bên thứ ba có thể nhận dữ liệu sẽ là các đối thủ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương tự như của Gotogate.

Thông tin có thể được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi và các bên đóng góp khác hoạt động thay mặt Gotogate, ví dụ như các nhà thầu phụ để đáp ứng một hợp đồng giữa người dùng và Gotogate.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, hoặc nếu có yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh tòa.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Gotogate trên trang web này và không phải là thông tin về bản thân bạn, chẳng hạn như thông tin về các thành viên gia đình và bạn bè, sẽ chỉ được lưu cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là Gotogate sẽ không sử dụng thông tin này để liên hệ với những cá nhân liên quan hoặc tự sử dụng thông tin đó theo cách khác.

Thay đổi/bổ sung

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Sự thay đổi các điều khoản sẽ được đăng trên trang web và áp dụng cho việc sử dụng Trang Web sau đó.

Liên hệ

Bạn có trách nhiệm đảm bảo dữ liệu đó được cập nhật trên trang web hoặc bằng cách liên hệ với Gotogate. Nếu bạn muốn cập nhật, sửa thông tin, hoặc nếu bạn có thắc mắc hay nhận xét về dịch vụ, về thông tin chúng tôi thu thập, về các Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc về các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala , SWEDEN.

Header
Subject
Body
Footer