Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách đăng nhập vào "Hoạt động đặt chỗ của tôi", bạn có thể truy cập liên kết này tại đây. và sau đó Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google của bạn nếu bạn đang sử dụng Sử dụng tài khoản email được liên kết của bạn để đặt vé hoặc nhập số đơn đăng ký và email của bạn.

Sau khi đăng nhập vào "Hoạt Động Đặt Vé của Tôi", bạn sẽ có thể xem thông tin mới nhất về khoản hoàn tiền của mình. Hãy nhớ nhấp vào “Thông tin trường hợp hoàn tiền của bạn” để mở rộng và xem tất cả thông tin hoàn tiền được cập nhật.