Nếu bạn đã đặt trước khách sạn qua chúng tôi kết hợp cùng với chuyến bay và bạn muốn hủy, bạn cần liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt. Trong một số trường hợp, các quy tắc của khách sạn sẽ cho phép hoàn lại tiền. Chúng tôi sẽ hủy phòng khách sạn và hoàn lại chi phí khách sạn trừ phí xử lý của chúng tôi. Khoản phí này sẽ được cộng thêm bất kỳ khoản phí nào do khách sạn tính phí hủy.

Nếu bạn chưa đặt trước chuyến bay và khách sạn thông qua chúng tôi mà chỉ đặt trước khách sạn qua trang web của chúng tôi, bạn cần liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ khách sạn. Bạn có thể liên lạc với Expedia, nhà cung cấp dịch vụ khách sạn của chúng tôi, theo số +44 (0) 2036840755.