Dịch Vụ Khách Hàng luôn sẵn sàng 24/7 qua điện thoại. Nếu bạn muốn đặt trước, vui lòng lưu ý rằng chỉ có thể thực hiện việc này trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể đặt một chuyến đi cho bạn qua điện thoại, tuy nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về yêu cầu đặt trước đã có.