Chứng nhận COVID dạng Số/Hộ chiếu Corona EU sẽ tạo điều kiện cho công dân trong EU được di chuyển an toàn trong đại dịch COVID-19. Chứng nhận có sẵn tại mọi Tiểu bang Thành viên EU kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Chứng nhận COVID dạng số là bằng chứng rằng một người đã: được tiêm chủng chống COVID-19, nhận kết quả xét nghiệm âm tính hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19. Kiểm tra tính đủ điều kiện với cơ quan y tế địa phương của bạn vì họ chịu trách nhiệm cấp chứng nhận.