Nếu mua Dịch Vụ Bảo Vệ Quyền Lợi Khi Hủy và bị ốm nặng hoặc bị tai nạn, bạn có thể hủy chuyến đi và nhận lại tiền. Dịch vụ này cũng áp dụng trong trường hợp một người trong nhóm đi du lịch hoặc người thân của bạn qua đời. Dịch Vụ Bảo Vệ Quyền Lợi Khi Hủy sẽ có hiệu lực khi cung cấp giấy chứng nhận y tế được phê duyệt và phải mua tại thời gian đặt vé.