Nếu bạn đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi thì có nghĩa là bạn cho phép chúng tôi lưu trữ địa chỉ email của bạn để gửi thư cho bạn trong tương lai. Thư có thể bao gồm tin tức, các chương trình giảm giá và khuyến mãi được lựa chọn. Địa chỉ email của bạn được bảo vệ bởi các máy chủ SQL có mã hóa với tính năng tường lửa bảo vệ cao nhất.

Chúng tôi cam kết không bán, chuyển tiếp hay phát tán thương mại hoặc có suy nghĩ sẽ phát tán địa chỉ của bạn cho bất kỳ đối tượng nào khác, một 'bên thứ ba'.