Xin lưu ý rằng hầu hết các dịch vụ bổ sung đều không thể chuyển sang và sẽ cần được mua lại tại thời điểm đặt lại vé. Ngoại lệ nếu ban đầu quý vị đã mua các sản phẩm dưới đây: Bảo Hiểm Du Lịch – Nếu thời hạn của hợp đồng không thay đổi, sản phẩm này sẽ được chuyển sang vé mới của quý vị. Nếu không, hợp đồng sẽ được hoàn lại. Bảo Hiểm Hủy – Sản phẩm này sẽ được chuyển sang vé mới của quý vị. Vé Linh Hoạt – Sản phẩm này vẫn có hiệu lực cho đến ngày trở về mới của quý vị.