Vui lòng liên lạc với chúng tôi và nêu rõ địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi đặt vé, cùng với mã đặt chỗ của bạn, và chúng tôi có thể gửi cho bạn xác nhận mới đến địa chỉ email chính xác của bạn.

Nếu bạn không nhớ địa chỉ email mà bạn đã cung cấp không đúng, chúng tôi vẫn có thể tìm ra thông tin đặt vé của bạn bằng cách sử dụng số giao dịch ngân hàng mà bạn nhận được khi thực hiện thanh toán. Bạn cũng có thể lấy số giao dịch từ ngân hàng hay từ giao dịch ngân hàng trực tuyến của bạn.