Xác nhận đặt vé của bạn được gửi tự động đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đặt vé. Nếu bạn chưa nhận được xác nhận đặt vé, có thể bạn đã cung cấp địa chỉ email không chính xác. Một số máy chủ email cũng có thể phân loại các loại email này là thư rác. Hãy kiểm tra xem email có bị chuyển sang thư mục rác của bạn không.

Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận đặt vé mới. Xin lưu ý rằng điều vô cùng quan trọng là bạn cung cấp đúng địa chỉ email vì chúng tôi dùng địa chỉ email này để gửi thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình bay hay các thay đổi khác về việc đặt vé của bạn.