Có một liên kết để bạn hủy đăng ký ở cuối mỗi thư thông báo. Nhấp vào liên kết và ghi địa chỉ của bạn. Nếu thực hiện được thì bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận và bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ thư thông báo nào từ chúng tôi.