Nếu bạn không hài lòng với khách sạn hoặc xe thuê, trước tiên bạn đã phải chỉ cho khách sạn hoặc nhà cung cấp xe thuê biết điều này để họ có cơ hội khắc phục ngay từ đầu.


Nếu vấn đề không thể khắc phục tại chỗ bởi khách sạn hay công ty cho thuê xe hoặc qua số điện thoại chúng tôi cung cấp cho bạn cùng với giấy xác nhận của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn qua mẫu đơn liên hệ. Chúng tôi không thể gửi khiếu nại của bạn đến nhà cung cấp của chúng tôi nếu bạn trước tiên không thử giải quyết vấn đề tại chỗ.


Nếu bạn muốn được bồi thường các chi phí bổ sung, bạn phải luôn lập khiếu nại bằng văn bản. Phải luôn gửi biên nhận gốc cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn khiếu nại ở phần các điều kiện lữ hành.