Mục tiêu của chúng tôi là luôn đáp ứng các kỳ vọng của bạn về chất lượng và dịch vụ. Tuy nhiên đôi khi các điều kiện lữ hành có thể thay đổi rất nhiều. 


Bất kỳ vấn đề hay nhận xét nào về bản thân chuyến bay nên được gửi trực tiếp cho hãng hàng không. Nếu bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi, vui lòng lập thành văn bản dùng mẫu đơn khiếu nại. In mẫu đơn ra, điền vào và gửi đến địa chỉ bưu chính bên dưới. Nếu bạn muốn yêu cầu bồi thường các chi phí bổ sung, phải gửi kèm biên nhận.