Nếu chuyến bay của bạn đã bị hủy, bạn cần liên lạc với chúng tôi hoặc hãng hàng không để biết thông tin về cách thức được hoàn tiền.

Chúng tôi có thể giúp bạn yêu cầu hoàn tiền từ hãng hàng không. Sau khi hãng hàng không đã xác nhận rằng bạn sẽ được hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn.

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về hủy và hoàn tiền của hãng hàng không. Trong nhiều trường hợp có một số hãng hàng không liên quan đến chuyến đi và chúng tôi cần phải có xác nhận từ từng hãng hàng không để biết áp dụng những điều khoản nào.

Khi việc hoàn tiền được thực hiện, chúng tôi sẽ đảo ngược thanh toán. Ví dụ, nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào thẻ đó.

Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào thời gian xử lý của hãng hàng không và chúng tôi không thể tác động đến điều đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp trì hoãn nào.