Số đơn hàng - số đơn hàng của quý vị có trong email xác nhận, trên "Hoạt Động Đặt Vé của Tôi” có thể được truy cập thông qua email xác nhận hoặc thông qua góc trên cùng bên phải trên trang đầu trang web của chúng tôi và trong giấy tờ đi lại của quý vị được tìm thấy trên "Hoạt Động Đặt Vé của Tôi”.

Số đặt trước - số đặt trước của quý vị được tìm thấy trong email xác nhận của quý vị, trên “Hoạt Động Đặt Vé của Tôi" và trong giấy tờ đi lại của quý vị.