Điều này có thể do bạn có một tìm kiếm cũ vẫn nằm trong giỏ mua hàng của bạn. Hãy vào giỏ mua hàng của bạn và làm trống giỏ hàng, sau đó bắt đầu lại quá trình đặt vé mới. Một số trình duyệt web ghi nhớ những gì bạn đã tìm kiếm trước đây và bạn cần xóa những ghi nhớ này trước tiên. Bạn cũng có thể gỡ ‘cookie’ để xóa các tìm kiếm trước đây.