Không. Trên trang web của chúng tôi bạn không thể đặt vé cho trẻ em để trẻ tự đi một mình (lên đến 18 tuổi). Vé trẻ em luôn phải được đặt cùng với vé người lớn. Chỉ áp dụng chiết khấu vé trẻ em khi có người lớn đi cùng. Bạn cũng không được phép đặt vé người lớn cho trẻ đi một mình.