Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đặt trước cho tối đa chín người trong cùng yêu cầu tìm kiếm từ hãng hàng không, vì hãng hàng không không thể cung cấp số ghế nhiều hơn số này đối với mỗi yêu cầu tìm kiếm. Nhưng bạn luôn có thể thực hiện các yêu cầu tìm kiếm khác và thêm các yêu cầu đặt trước khác vào cùng giỏ hàng.