Nếu bạn bị hãng hàng không tính phí bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của thẻ của bạn, ngân hàng của bạn sẽ chuyển đổi số tiền tương đương với tỷ giá hối đoái mà hãng hàng không đó chọn. Trong một số trường hợp, tổ chức ngân hàng của bạn (công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn) có thể tính thêm phí cho bạn theo chính sách phí của họ. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát khoản phí này vì khoản phí này được chỉ định bởi ngân hàng/công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng/nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn.