Đôi khi hệ thống đặt trước không được cập nhật với tình trạng ghế trống mới nhất. Bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết không có ghế ở mức giá bạn muốn đặt.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên lui lại một bước và tìm lại chuyến bay.