Có, trong nhiều trường hợp bạn có thể mua hạn mức hành lý bổ sung và hành lý quá cỡ. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng ta có thể cùng nhau xem xét vấn đề này.