Một số quốc gia bị phong tỏa có thể yêu cầu tự chứng nhận hoặc các giấy tờ khác. Vui lòng tham khảo trung tâm du lịch IATA hoặc thông tin trên trang web của chính phủ được đề cập, đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quý vị.